لیست قیمت

ثبت نام در سامانه آزمون ۳۶۰ رایگان است. شما می توانید از تمامی امکانات سامانه به رایگان استفاده کنید. تنها بخشی که باید برای آن هزینه پرداخت کنید، قسمت تصحیح آزمون است.

به ازای هر بار تصحیح پاسخنامه لازم است مبلغی به سایت پرداخت شود. این مبلغ با توجه به طرح انتخابی، بین ۷۰۰ تومان تا ۱۲۰۰ تومان به ازای هر نفر-آزمون متغیر است.

به عنوان مثال چنانچه آموزشگاهی ۱۰۰ نفر دانش آموز داشته باشد و در طول یک سال تحصیلی ۶ مرحله آزمون برگزار کند، جمعا در طول یک سال برای ۶۰۰ نفر آزمون برگزار می کند. در این حالت این آموزشگاه با تهیه طرح ۱ (۱۰۰۰ نفر-آزمون) و با پرداخت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان می تواند از این سامانه استفاده کند.

لازم به ذکر است پس از ثبت نام حساب کاربری شما به صورت خودکار به میزان ۲۰ نفر-آزمون شارژ می شود. شما می توانید تمامی امکانات سامانه را آزمایش کنید (ثبت نام، ساخت آزمون، تصحیح آزمون و گزارشگیری) و پس از اطمینان از عملکرد سامانه و تطابق امکانات سامانه با نیازهایتان، حساب کاربری خود را شارژ کنید.

در حال حاضر ۹ طرح پرداخت در سامانه وجود دارد.

ویژه 1
تعداد نفرات 100 نفر هر نفر - آزمون 5000 تومان
قیمت 500,000 تومان
ویژه 2
تعداد نفرات 200 نفر هر نفر - آزمون 3000 تومان
قیمت 600,000 تومان
ویژه 3
تعداد نفرات 500 نفر هر نفر - آزمون 2000 تومان
قیمت 1,000,000 تومان
طــرح 1
تعداد نفرات 1000 نفر هر نفر - آزمون 1200 تومان
قیمت 1,200,000 تومان
طــرح 2
تعداد نفرات 2000 نفر هر نفر - آزمون 1100 تومان
قیمت 2,200,000 تومان
طــرح 3
تعداد نفرات 3000 نفر هر نفر - آزمون 1000 تومان
قیمت 3,000,000 تومان
طــرح 4
تعداد نفرات 4000 نفر هر نفر - آزمون 900 تومان
قیمت 3,600,000 تومان
طــرح 5
تعداد نفرات 5000 نفر هر نفر - آزمون 800 تومان
قیمت 4,000,000 تومان
طــرح 6
تعداد نفرات 10000 نفر هر نفر - آزمون 700 تومان
قیمت 7,000,000 تومان

برای ثبت نام در آزمون ۳۶۰ به قسمت ثبت نام بروید و امکانات سامانه را به رایگان آزمایش کنید.